این وبلاگ جهت اطلاع رسانی ایجاد گردیده است

1-چه نوع نقشه ای را فاز یک می نامند؟

الف)معماری        ب)محاسباتی      ج)تاسیسات مکانیکی       د)تاسیسات الکتریکی

2-مهندس ((معمار)) را چه می نامند؟

الف)استراکچر        ب)آرشیتکت         ج)محاسب             د)سازه

3-منظور از پلان برشی ..........ساختمان است؟

الف)عمودی فرضی از        ب)افقی فرضی از        ج)افقی از پی ها         د)شکسته عمودی از

4-برای طبقات مشابه ازیک ساختمان فقط یک پلان ترسیم می کنند. این گونه پلان را پلان ..........می نامند؟

الف)همکف        ب)طبقه اول         ج)طبقه دوم         د)تیپ

5-اندازه گذاری در ضلع ورودی وخارج پلان معمولا در چند ردیف انجام می شود؟

الف)یک        ب)دو                ج)سه                 د)چهار

6-منظور از اصطلاح آلمانی O.K.B چیست؟

الف)دست انداز پنجره        ب)پنجره بدون دست انداز    ج)کتیبه درب     د)آستانه درب

7-علامت N در پلان ساختمان مشخص کننده .......... ساختمان می باشد؟

الف)شمال         ب)جنوب             ج)شرق             د)غرب

8-شکل زیر علامت کدام درب در پلان را نشان می دهد؟

 

الف)فرانسوی          ب)هلندی         ج)پروانه ای        د)جیبی

9-کدام گزینه اصطلاح انگیلیسی مربوط به علامت شمال در پلان است؟

الف)EAST          ب)WEST           ج)NORTH          د)SOUTH\

10-کدام گزینه مربوط به معنی اصطلاح Kitchen در پلان ساختمان است؟

الف)هال           ب)حمام            ج)پلان طبقه دوم          د)آشپزخانه

11-از خط با ضخامت کم(راپید با نوک 2/0) جهت مرکب کاری کدام گزینه از پلان استفاده می شود ؟

الف)اعداد           ب)حروف              ج)خط اندازه                  د)خطوط برش خورده

12-برای مرکبی کردن خطوط نما در پلان ساختمان از کدام قلم راپید استفاده می شود؟

الف)2/0        ب)4/0          ج)6/0          د)7/0

13-پر ارزشترین قسمت از نظر نور گیری ساختمان در ایران کدام است؟

الف)شمال          ب)جنوب       ج)شرق         د)غرب

14-فرمول مقابل مربوط به فضای داخلی کدامیک از موارد زیر است؟

 

الف)مسکونی            ب)کارگاهی            ج)تجاری        د)ورزشی

15-اندازه دست انداز پنجره ((حمام))چند سانتی متر است؟

الف)70تا50         ب)80تا80        ج)120تا80        د)200تا180

16-کدامیک از فضای زیر با فضای ورودی در ارتباط است؟

الف)آشپزخانه        ب)خواب         ج)حمام         د)غذا خوری

17-حداکثر شیب رامپ چند درصد است؟

الف)15                ب)16          ج)17                  د)18

18-حداقل اندازه عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ ساختمان مسکونی معمولی مطابق ضوابط شهرداری ها چند متر در نظر گرفته می شود؟

الف)5/2        ب)3         ج)5/3               د)4

19-فضای لازم برای یک واحد پارکینگ...........متر است؟

الف)3*3         ب)5*3          ج)4*3          د)5*5

20-وسیله ارتباط دواختلاف سطح راکه دارای شکستگی هایی در مسیر ارتفاع می باشد. چه می نامند؟

الف)رامپ                  ب)پله              ج)آسانسور                  د)اتاقک بالابر

21-تعداد کف تک پله ها در پلان یک بازوی پله ...............تعداد واقعی ترسیم می شود.

الف)یکی کمتر از           ب)یکی بیشتر از         ج)مساوی        د)دو تا بیشتر از

23-حداقل اندازه ((چشم پله ))چند سانتی متر است؟

الف)5                ب)10                    ج)15                د)30

24-شروع اتمام پله (خط مسیر پله)در کدامیک از گزینه های مقابل نادرست ترسیم شده است؟

 

 

 

25-ارتفاع کف تا کف تمام شده طبقه از ساختمان 324 سانتی متر می باشد اندازه ارتفاع تک پله آن رابرحسب سانتی متر تعیین کنید.

الف)15            ب)18                    ج)20                 د)22

26-عدد 17 در کادر مشخصات روبرو (مشخصات پله) نشانگر............تک پله است؟

الف)کف              ب)تعداد         ج)ارتفاع             د)عرضی

27-حداقل اندازه ارتفاع یا جان پناه پله بطور عمود از کف تک پله چند سانتی متر است؟

الف)60                  ب)75                    ج)80              د)100

28-ایستگاه ما بین پله که برای رفع خستگی ساخته میشودچه نام دارد؟

الف)پاگرد                 ب)حجم پله             ج)شیب پله          د)سر گیر 29-خط برش پله در چه ارتفاعی از ساختمان ترسیم می شود؟

الف) تا                ب) تا              ج) تا            د) تا

 

30-اندازه طاق پله را چه می نامند؟

الف)سرگیر          ب)دماغه             ج)خیز تک پله              د)جاپا

31-در ایزولاسیون دیوار کدام گزینه مربوط به علامت((عایق صوتی))است؟

 

 

32-علائم زیر به ترتیب نشان دهنده چه قسمتهایی از مواد ومصالح ساختمانی در ترسیم نقشه های ساختمانی می باشند؟

 

 

الف)بتن-برش عرضی چوب-برش طولی چوب-بلوکاژ

ب)زمین پر شده یا خاک دستی-برش طولیز چوب-زمین پر شده یا خاک دستی

ج)زمین پر شده یا خاک دستی-برش عرضی چوب-برش طولی چوب-اندود ماسه سیمان

د)اندود ماسه سیمان-برش عرضی چوب- برش طولی چوب-زمین پر شده یا خاک دستی

33-در عایق رطوبتی روبرو چندلایه گونی به کار رفته است؟

الف)1                  ب)2                 ج)3                   د)4                             

34-در نقشه یک واحد مسکونی کدام فضا در اولین اولویت طراحی وترسیم می شود؟

الف)انباری                     ب)خواب                    ج)پذیرائی                 

د)آشپزخانه

35-فرمول روبرو مربوط به تعیین ابعاد داخلی کدام یک از فضاها است؟

الف)راه پله                ب)نشیمن               ج)غذا خوری        د)هال

 

36-کدام گزینه با فضای پذیرائی در ارتباط است؟

الف)حمام            ب)خواب                  ج)غذا خوری             د)داکت

37-مطابق ضوابط شهرداری ها فضای لازم برای((دو)) واحد پارکینگ چند متر است؟

الف)3*3                ب)4*3                   د)4*4                 د)5*5

38-مطابق ضوابط شهرداری ها حداکثر ارتفاع پارکینگ یک واحد مسکونی معمولی چند سانتی متر است؟

الف)170                 ب)190            ج)200         د)220

39-مطابق ضوابط شهرداری ها حداقل اندازه ارتفاع درب ورودی پارکینگ چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

الف)180        ب)200           ج)220                 د)240

 40-مطابق ضوابط شهرداری ها حداقل اندازه عرض رامپ برای بیش از 25 واحد پارکینگ چند متر در نظر گرفته می شود؟

الف)2                 ب)3            ج)4                  د)5

41-مطابق ضوابط شهرداری ها اندازه حداقل ارتفاع پارکینگ با مساحت بیش از 1000 متر مربع چند متر در نظر گرفته می شود؟

الف)2              ب)2/2                  ج)5/2                د)زمینی مطابق 42-شکل روبرو مفروض است بر اساس ضوابط شهرداری ها در ایران 60% مجاز ساختمان سازی در این زمین کدام قسمت واقع شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

43-زمینی مستطیل شکل در قسمت شمالی کوچه واقع شده است طول مجاز ساختمان سازی از کدام ضلع زمین محاسبه می شود؟

الف)شمالی                  ب)جنوبی                  ج)شرقی          د)غربی

44-اندازه طول زمینی مستطیل شکل روبرو30 متر است.اندازه طول مجاز ساختمان سازی با تراکم 60 % چند متر است؟

الف)20            ب)21         ج)18              د)12

45- مساحت قطعه زمینی 250 متر مربع است.مساحت مجازساختمان سازی با تراکم 60%چند متر مربع است؟

الف)100                  ب)120             ج)140           د)150

46-برای کشورهای نیم کره جنوبی (جنوب خط استوا )بهترین نور کدام جهت است؟

الف)جنوب          ب)شمال          ج)شرق              د)غرب

47-طبق ضوابط ومقررات ملی ساختمان های مسکونی سطح مجاز ساختمان سازی زمینی مطابق شکل روبرو در کدام ناحیه از زمین اجرا می شود؟

الف)جنوب          ب)شمال               ج)شرق            د)غرب

 

 

 

48-در یک قطعه زمین مستطیل شکل اندازه حد اکثر طول ساختمان سازی بر اساس ضوابط شهرداری ها 12 متر می باشد. اندازه طول زمین مورد نظر چند متر است؟60% زمین اشغال می کند.

الف)18                  ب)20                    ج)72                د)200

49-پلان موقعیت یک ساختمان مسکونی معمولی در یک قطعه زمین با چه مقیاسی ترسیم می شود؟

الف)                        ب)                   ج)             د)

50-قطعه زمینی همجوار تلاقی دو خیابان با عرض های 14 متر و12متر قرار گرفته است .مطابق ضوابط شهرداری ها اندازه طول پخی قطعه زمین مورد نظر چند متر است؟

الف)2/2                 ب)4/2             ج)6/2                د)8/2

51-برای مرکبی کردن خطوط اصلی پلان موقعیت ساختمان از کدام نوع قلم راپید استفاده می شود؟

الف)2/0                     ب)4/0                ج)6/0             د)8/0

52-مطابق ضوابط شهرداری ها برای پیش آمدگی سقف در فضای ساختمان اندازه حداقل عرض خیابان چند متر است؟ حداقل اندازه روی پیاده رو تا زیر سقف 5/3 متر

الف)6                ب)8                ج)10                  د)12

53-مطابق ضوابط شهرداری ها پیش آمدگی ساختمان در طبقه هم کف و طبقات بالا در خارج از 60%مساحت مجاز داخل زاویه چند درجه بلامانع است؟

الف)30                ب)45                 ج)60               د)75

54-کدام گزینه مربوط به ((پلان موقعیت))است؟

الف)Site Plan             ب)ROOF fInG plan        

   ج)base ment plan         د)ground floor  plan

55-حداکثر تعداد طبقات ساختمان ویلائی کدام است؟

الف)2                  ب)4                    ج)6              د)اتاق خواب به 56-کدامیک از فضاهای داخلی نزدیکتر است؟

الف)نشیمن             ب)آشپزخانه                 ج)غذا خوری    د)حمام

57- مساحت اتاق خواب به کدام گزینه بستگی دارد؟

الف)نمالی خارجی ساختمان                          ب)ابعاد ساختمان

ج)نور مناسب                                            د)تهویه مناسب

58-کدام گزینه مربوط به رنگ های مناسب اتاق خواب نیست؟

الف)سفید استخوانی                                ب)سبز مغز پسته ای

ج)قهوه ای تیره                                       د)آبی آسمانی

59-کدام گزینه مربوط به اتاق نشیمن نیست؟

الف)اتاق گرد همایی                                ب)اتاق زندگی

ج)Living room                                   د)bed room

60-در فضای نشیمن کدام گزینه انجام نمی شود؟

الف)خواب                  ب)تماشای تلویزیون            ج)سرگرمی ها

د)دیدار اقوام ودوستان

61-کدام گزینه مربوط به نکات طراحی اتاق نشیمن نیست؟

الف)مجاور در ورودی         ب)نور گیری مناسب                ج)طراحی در گوشه ساختمان              د)حداقل عرض آن 3 متر

62- مساحت اتاق نشیمن به کدام گزینه بستگی دارد؟

الف)مبلمان داخلی                                 ب) نمای بیرونی ساختمان

ج)ابعاد فضای حیاط خلوت                      د)اندازه عرض خیابان اصلی

63-کدام گزینه مربوط به رنگ مناسب اتاق نشیمن است؟

الف) قهوه ای سوخته   ب) سرمه ای  ج) مشکی     د)سفید استخوانی

64-کدام گزینه مربوط به حمام است؟

الف)W.B           ب)W.C            ج)Bath        د)Locker

65-کدام گزینه صحییح نیست؟

الف)Toilet=Water.Closet           ب)Wash.Basin=Lavatory

ج)رختکن=Locker                       د)روشویی=Bath

66-کدام گزینه مربوط به نکات طراحی سرویس بهداشتی نیست؟

الف)تهویه مناسب        ب)همجوار اتاق خواب     ج)فرمول اندازه طول استاندارد =L=b+(0T2m)             د)جهت روشنایی از نور مصنوعی می توان استفاده نمود.

67-کدام گزینه صحیح نیست؟

الف)ابعاد سرویس بهداشتی به ابعاد ساختمان و تجهیزات مورد استفاده بستگی دارد.

ب)توالت فرنگی بهداشتی تر از توالت ایرانی (شرقی)است.

ج)کف ودیوارهای سرویس بهداشتی از سرامیک ویا کاشی پوشیده می شود.

د)تجهیزات ولوازم سرویس بهداشتی را به رنگ روشن انتخاب می نمایند.

68-کدام گزینه مربوط به "مثلث کار"در آشپزخانه نیست؟

الف)میز غذا خوری       ب) ظرفشویی     ج)یخچال      د)اجاق گاز

69- مساحت آشپزخانه به کدام گزینه بستگی دارد؟

الف)نمای ساختمان         ب)ابعاد زمین     ج)مبلمان اتاق خواب  د)جنس لوازم

70-کدام گزینه مربوط به نکات طراحی آشپزخانه نیست؟

الف)تهویه مناسب      ب)کف آن را بلند تراز فضاهای دیگر در نظر می گیرید.  ج)روشنایی مصنوعی  د)در صورت وجود درب آستانه در نظر گرفته می شود.

71-کدام گزینه در طراحی آشپزخانه صحیح نیست؟

الف)فرمول طول استاندارد L=b+(0 t 2m)حداقل اندازه b 3متر

ب)فرمول طول استاندارد L=b+(1t 2)اندازه bکمتر از 3متر

ج)درآشپزخانه Open درب ورودی با آستانه در نظر گرفته میشود.

د)آشپزخانه Open برای انتقال نور نما و زیبایی فضا طراحی می شود.

72-سطح دیوار آشپزخانه با کدام گزینه پوشش داده می شود؟

الف)سرامیک         ب)کاشی         ج)رنگ روغن       د)گچ کشته

73-کدام گزینه مربوط به "کریدور"نیست؟

الف)راهرو            ب)طاق              ج)هال رابط           د)ورودی

74-کدام گزینه صحیح است؟

الف)نام دیگر "کلبه های ویلایی آلاچیق در مراکز تفریحی است.

ب)یکی از اهداف تهیه پلان مبلمان تجسم ابعاد فضای مسکونی است.

ج)راهرو ورودی وظیفه ارتباط دو گروه فضا درداخل ساختمان را به عهده دارد.

د)فرمول تعیین اندازه طول استاندارد راهرو L=b+(0 t 2m) حداقل اندازه 3متر

75-علائم کدام گزینه بطور صحیح نامگذاری شده است؟

الف)اجاق   ب)یخچال     ج)بیده              د)توالت ایرانی

76-نقشه روبرو مربوط به کدام نوع آشپزخانه است؟

الف)L      ب)U     ج)جزیره ای              د)کرید وری

77-کدام گزینه مربوط به"اتاق تفریحات" نیست؟

الف)اتاق فعالیت های خانوادگی                      ب)هال خصوصی    

ج)Family room                              د)Dining  room

78-اتاق تفریحات در کنار کدام فضا طراحی می شود؟

الف)نشیمن         ب)آشپزخانه          ج)بین نشیمن وسرویس بهداشتی

د)بین خواب وسرویس بهداشتی

79-مساحت تراس بستگی به کدام گزینه دارد؟

الف)ابعاد ویلا         ب)نمای ویلا         ج)فاصله ساختمان تا ورودی حیاط

د)فاصله کف تراس تا زیر سقف

80-کدام نوع حیاط برای تامین نور طبیعی فضاهای داخلی وبعنوان انباری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف)بازی          ب)خلوت               ج)جلوخانه              د)اصلی

81-مطابق ضوابط شهرداریها حداکثر چند درصد قعطه زمین (زمین) را می توان ساختمان سازی کرد؟

الف)60                ب)75            ج)85                   د)100

82- کدام نوع درب در قسمت ورود به داخل ساختمان در نظر گرفته می شود؟

الف)مخصوص                 ب)اصلی                      ج)تفکیک      

د)جدا سازی

83- درب کدام یک از فضا ها بدون آستانه طراحی می شود؟

الف)ورودی اصلی         ب)آشپزخانه       ج)خواب          د)سرویس بهداشتی

84-اندازه عرض درب مخصوص به کدام گزینه بستگی دارد؟

الف)ابعاد فضای مربوطه      ب)نمای درب         ج)جنس درب    

د)ضخامت دیوار فضای مربوطه

85-کدام گزینه از اهداف طراحی زیر طاقی درب خارجی انتظار ویلا نیست؟

الف)جلوگیری از نفوذ برف وباران       ب)ایجاد فضای استقبال و یا بدرقه مهمان       ج)ایجاد زیبایی نمای ساختمان ویلایی   

د)نفوذ مستقیم نور خورشید

86-ابعاد داخلی مغازه ها به کدام گزینه بستگی ندارد؟

الف)تعداد مشتریان    ب)اجناس داخل مغازه        ج)تزئینات داخلی 

د)نمای ساختمان

87-کدام گزینه نادرست است؟

الف)از قسمت های با اهمیت مغازه ویترین می باشد.

ب)محل نگهداری سیب زمینی در فضای تاریک می باشد.

ج)اندازه ارتفاع مغازه های معمولی 5/3 تا 4 متر در نظر گرفته می شود.

د)مواد غذایی که احتیاج به سرد خانه دارد در روی زمین و در طبقه همکف نگهداری می شود.

88-طراحی فروشگاههای بزرگ به کدام گزینه بستگی ندارد؟

الف)فضای سبز خارج محوطه                       ب)نوع فونکسیون داخلی

ج)مساحت وگستردگی فروشگاه                       د)مساحت زمین

89-چنانچه ظرفیت آسانسور فروشگاه بزرگ 20 نفر باشد چند نفر متصدی آسانسور در نظر می گیرند؟

الف)0           ب)1               ج)2                    د)3

90-کدام گزینه مربوط به معنی Shopبه فارسی است؟

الف)نورگیر          ب)تراس           ج)مغازه                  د)بام

91-طراحی ساختمان اداری به کدام گزینه بستگی ندارد؟

الف)نوع عملکرد داخل هر یک از فضاها       ب)نمای ساختمان

ج)وسایل کارهای اداری               د)ترکیب اتاق ها

92-کدام گزینه مربوط به فضای کار مناسب در یک ساختمان اداری نیست؟

الف)نور             ب)تهویه                ج)جنس درب ورودی    

د)نیازهای فونکسیون

93-برای طراحی فضاهای داخلی ساختمان اداری کدام گزینه بررسی نمی شود؟

الف)ضخامت کف سازی پشت بام              ب)تعداد کارگران

ج)وظایف هر یک از کارمندان        د)وسایل مورد نیاز هر یک از کارمندان

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۳/۳۱ساعت 22:30  توسط کاوه باستانی  | 

 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

mouse code